Nhu

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nghe từnhậuđă quá quen

hiểu rất đại khái được ăn, uống ...

(bao nhiêu cái thú ta

nằm chung trong một chữ đơn )

 

thể cùng đánh ván cờ

ăn theo ca hát làm thơ làm t́nh

buồn vui sâu đậm linh tinh

nhờ hương rượu bốc phiêu linh cơi trời

 

lâu nay hiểu nhậu vậy thôi

nên khi lính rủ ta chơi tức th́

xếp bằng ngồi rất từ bi

nhai râu con mực cụng ly ào ào

 

xôn xao tiếng mời dzô dzô

mấy ngày gạo sấy lương khô lỗi thời

trong ḷng b́nh tỉnh thảnh thơi

nghe ra trời đất cùng chơi với ḿnh

 

rượu vào chẳng được thành tinh

chỉ thành một chú khinh binh tàng tàng

lộng ngôn khẩu khí đă nhàm

nghêu ngao hát thiếu tiếng đàn cũng hay

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)