Thanh Toán Mc Tiêu

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hỏa lực địch rát cùng

trụ trên phơi lưng nắng trời

b́a làng c̣n mươi thước thôi

chưa thể xua lính khơi khơi tràn vào

 

địch quân giao thông hào

cả địa đạo hàng rào hầm chông

lệnh lui ra, cố thủ nằm

đợi trực thăng văi pháo bông một hồi

 

tháo lui đâu phải chuyện chơi

nhưng rồi cũng chỗ ngồi dưỡng hơi

chăm chăm ngó một vũng trời

đường lửa khói trắng đen bơi lừng lừng

 

không thừa tâm trí h́nh dung

bộ đội của bác vẫy vùng ra sao

tên nào cũng gắn ngôi sao

không biết cản đạn vào xác thân

 

giọng đại bàng lệnh lạnh lùng

chuẩn bị đứt điểm cuối cùng cho ngon

cục xương đâu phải cái lon

chửi thề vẫn phải xung phong tức th́

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)