Nhà xuất bản Nhân Ảnh vừa cho phát hành thi tập

Em Từ Lục Bát Bước Ra

gồm một bài lục bát 2600 câu của Luân Hoán

và một bài lục bát khác của Luân Hoán
với sự góp hơi của:
Mai Văn Phấn, Song Thao, Song Vinh, Thanh Trí, 
Phương Triều, Phan Ni Tấn, Hoàng Xân Sơn, 
Nhị Đuông, Lê Hân, Mai Khắc Ứng, Ngọc Yến, 
Nam Dao, Sương Mai, Hà Nguyên Dũng

 

Tranh b́a: của nữ họa sĩ Thanh Trí

sửa chính tả : Song Thao

chăm sóc ấn loát: Lê Hân

Nhân Ảnh xuất bản / 15 My kim.

 

Nếu muốn có, xin vui ḷng liên lạc với nhà xuất bản, qua:

Ông Lê Hân, 
điện thoại: (408) 833-6443

điện thư: han.le3359@gmail.com