Phng tranh với chủ đề LẠY TẠ

của họa L K Thương

sẽ mở cửa vo lc 10g00 (VN)

ngy 10 thng 10 năm 2009

tại Tự Do Gallery,

số 53 Hồ Tng Mậu Si Gn.

cho đến 20-10-2009.

Họa L K Thương sinh năm 1947 tại Nha Trang

đ c nhiều cuộc triển lm chung v ring trong cc năm: 1974, 1998, 2001, 2009...