ĐĂ  PHÁT HÀNH

 

Ổ T̀NH LẬN LƯNG

 

một tập họp thơ sau 50 năm chơi thơ của Luân Hoán

được sắp xếp qua 7 đề mục:

Đến Đi Từ Những Bốn Phương Nhân T́nh

Tà Ma Đôi Điệu Huê T́nh

Thơ Học Tṛ Tặng Những Nhân T́nh Tưởng Tượng

Xuân Xanh Mấy Thuở

Quê Hương Nhắm Mắt Như Sờ Được

Cái Tôi Lững Thững Theo Đời

Bạn Vàng Trong Chái Thơ Tôi

B́a tranh Đinh Cường, Nhân Ảnh xuất bản

Sách dày 630 trang, in liên tục bài này sang bài khác

Ấn phí 30 Mỹ kim, liên lạc:

              Trần Thị Lư

               11351 Armand Levergne Montreal Nord

               Pr. Quebec  H1H 5W3  CANADA

              email: lebao_hoang@yahoo.com

 

 

DỰA HƠI BÈ BẠN  (tập 2)

hồi kư rời của Luân Hoán

ghi lại những kỷ niệm cùng các tác giả văn, thơ, hội họa,

âm nhạc:

Nguyễn Văn Xuân, Vơ Phiến, Thái Tuấn, Trịnh Cung, Đỗ

Qúy Toàn, Bé Kư, Trần Mộng Tú, Phan Thị Trọng Tuyến,

Hoàng Xuân Sơn, Nguyễn Vy Khanh, Nguyễn Mộng Giác

Nguyễn Sao Mai,Lâm Chương, Hồ Thành Đức,

Vĩnh Điện Nhật Ngân, Trường Kỳ, Phan Xuân Sinh,

Châu Văn Tùng, Trần Hoài Thư.

Tranh b́a Trịnh Cung, Nhân Ảnh xuất bản, ấn phí US$ 25.

 liên lạc: 

Trần Thị Lư

11351 Armand Levergne Montreal Nord

Pr. Quebec  H1H 5W3  CANADA

email: lebao_hoang@yahoo.com