Nhà xuất bản Nhân Ảnh và các tác phẩm đang in:

 

Nhà xuất bản Nhân Ảnh

tại Mississauga Ontario Canada

sẽ cho phát hành trong tháng 6 năm 2007 các tác phẩm:

 

Ổ T́nh T́nh Lận Lưng,

tập họp thơ của Luân Hoán, 650 trang

 

Thư T́nh Viết Muộn, truyện dài của Hoàng Chính

 

Dựa Hơi Bè Bạn 2, (ảnh b́a sau)

hồi kư rời của Luân Hoán, 450 trang

 

T́nh Ở Đài Bắc, tập truyện ngắn của Hoàng Chính

 

Bốn tác phẩm trên cùng tác phẩm Phiếm 4 của Song Thao sẽ được tổ chức ra mắt bạn đọc trong tháng 6-2007 tại Misssissauga.