Nhà Xuất Bản Nhân Ảnh Và Những Tác Phẩm Mới

 

 

Nhà xuất bản Nhân Ảnh,

3359 Scotch Pine Gate Mississauga Ont L5N 7M9 Canada,

email: lehan3359ca@yahoo.com - điện thoại : 416-550.5857

sẽ lần lượt ấn hành và phổ biến các tác phẩm trong năm 2007:

 

Ồ T̀NH LẬN LƯNG, tập họp thơ của Luân Hoán

 b́a Đinh Cường

 tŕnh bày Lê Hân

 phụ bản: Thái Tuấn, Đinh Cường, Bé Kư, Nguyễn Thị Hợp,

                Ngọc Dũng, Rừng

 sách dày 635 trang

 

 PHIẾM 4 , của nhà văn Song Thao

 tranh b́a Thái Tuấn

 tŕnh bày Tạ QuốcQuang

 sách dày 400 trang

 

 DỰA HƠI BÈ BẠN 2 , hồi kư rời của Luân Hoán

 ghi lại kỷ niệm gặp gỡ, sinh hoạt cùng nhiều bạn văn

 b́a Lê Bảo Hoàng

 sách dày 400trang