Chia Buồn

Thi Nguyễn Bắc Sơn

 

 

 

 

 

Thi Nguyễn Bắc Sơn, tên thật Nguyễn Văn Hải,

sinh năm 1944 tại Phan Thiết,

vừa thất lộc vào ngày 04-8-2015 tại Phan Thiết,

thọ 71 tuổi.

 

Vuông Chiếu cùng bạn văn bốn phương,

cung kính tiễn đưa Thi vượt thoát

cơi chơi trần tục thật thong dong.
thành tâm chia buồn cùng tang quyến

 

Vuông Chiếu Luân Hoán