triển lm

 

phng tranh sơn mi của 4 họa :

 

 

Trần Thị Thu H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Xun Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mở cửa từ 22 thng 11 năm 2010 đến 10 thng 01 năm 2011

tại TU DO GALLERY

số 53 đường Hồ Tng Mậu

Si Gn