Về cuốn Việt Nam Sử Lược và Chính phủ Trần Trọng Kim

 

 

 

MAI KHẮC ỨNG

 

 

 

          Tôi ra đời 14 năm sau, ngày Trần Trọng Kim cho phát hành (1921) cuốn “Việt Nam Sử Lược”. Chính phủ Trần Trọng Kim xuất hiện trước Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà lâm thời 5 tháng. Suy nghĩ của tôi về cuốn “Việt Nam Sử Lược” và Chính phủ Trần Trọng Kim, xin được phép đặt trong hai thời đoạn cụ thể đó.

 

Trước hết xin nói về cuốn Việt Nam Sử Lược.

          Tên tôi là Mai Khắc Ứng nên thời học tại khoa Sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, hễ kiểm tra miệng xếp theo thứ tự A,B,C thường là người được hỏi sau cùng. Một buổi chiều cuối năm 1962, sau hồi kẻng “thu không” khoảng mười lăm phút, tôi theo Thầy Trần Quốc Vượng ra khỏi lớp. Lúc đó, mấy lối đi về phía nhà ăn của Kư túc xá Láng học tṛ trường Trung học Trung Hoa và sinh viên Khoa Xă Hội trường Đại Học Tổng Hợp đă gơ đũa vào bát lanh canh.

          Là một học sinh xuất thân từ trường Bổ túc Văn hoá Công Nông Nghệ An, v́ trường ở Cổng Chốt cháy phải ra Đông Triều rồi vào Đại học, tôi có tuổi đời xấp xỉ tuổi Thầy, nên t́nh thầy tṛ cũng là t́nh anh em. Thân thiện và cởi mở đă tạo cho tôi nhiều cơ hội gần gủi các Thầy.

          Đi dọc hành lang từ lớp ra đường trục, Thầy Vượng đảo mắt rất nhanh rồi khe khẻ nhắc tôi “Hăy t́m cuốn Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim mà đọc”. Lời căn dặn dè dặt chỉ đủ cho tôi nghe nhưng sao mà ấm áp vậy. “Việt Nam Sử Lược” như một ḍng sữa ngọt rót vào tâm hồn tôi từ buổi chiều đáng nhớ đó.

          “Thánh nhân đăi khù khờ”. Thầy Đặng Huy Vận đă lôi dưới đáy rương ra cho tôi mượn cuốn sách mà Thầy Vượng khuyên t́m đọc. “Việt Nam Sử Lược” của Trần Trọng Kim thời đó là sách cấm. Pḥng đọc hạn chế của Thư viện Quốc gia ở số 31 đường Trường Thi cũng không ló ra.

 

          Thế là từ buổi chiều thủ thỉ ấy tôi nhận biết một Trần Quốc Vượng bên trong Trần Quốc Vượng trên bục giảng của đời sống hiện đại. Theo chỉ bảo của Thầy Vượng tôi nghiền ngẫm cuốn sách này và măi cho đến nay, mỗi lần cần viện đến chứng cứ lịch sử tôi vẫn phải nhờ Trần Trọng Kim.

 Lời khuyên thật ḷng đó với tôi hơn vạn bài giảng văn hoa cao xa dông dài. Viết như vậy mới đích thực là nhà Sử học. Có nói có. Không nói không. Sai nói sai. Đúng nói đúng. Dường như mọi diễn biến lịch sử trên đất nước ta trước thế kỷ XX, tác giả không bỏ sót một sự kiện quan trọng nào. Minh bạch, mạch lạc, rơ ràng tŕnh ra trên từng ḍng, từng trang sách. Tác giả không đứng về một họ chỉ để viết cho ḍng họ ấy mà đứng trên cái chung để viết cho mọi độc giả. Quan điểm riêng của người viết là ở phần nhận xét đánh giá kết luận. Công bằng và khách quan đấy chứ. Điều đó khác với mọi cuốn sử, sách giáo khoa văn sử về sau. Đương nhiên tác giả cũng là một con người. Đă là con người th́ mấy ai tránh khỏi lệ “nhân vô thập toàn”. Hạn chế của tác giả nằm vào năm 1919 khi Ông mới ngoài 30 tuổi, mà phần nhân loại sinh tụ trên lănh thổ Việt Nam c̣n tối tăm mù mịt. Pháp đó. Vua quan đó. Người viết phải lách là điều hiển nhiên. Không lách là không có sách. Lách nhưng không hèn. Một ngôi sao trong đêm tối toả sáng đến vậy là đủ dẩn dắt rồi.  Đó là điều đáng kính phục. Trần Trọng Kim không làm hài ḷng ai khi ông nặng lời lên án Hồ Quư Ly tàn bạo, gian manh, lên án Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhượng đất. Về lịch sử ông viết hoàn toàn dựa trên cứ liệu lịch sử. Về quan điểm khen hay chê thuộc quyền riêng của mỗi người. Điều bất b́nh thường hiện nay là hễ ai không phụ hoạ ḿnh là xấu, là sai, là thù. Cái lẽ nhất thời này không nằm trong phương pháp luận sử học. Ngoài ông, ngoài tôi c̣n có bàn dân, c̣n có mai sau.

Nh́n về quá khứ để xây dựng tương lai bền vững” đang được nhiều quốc gia phát triển chọn làm phương châm xử thế. Sử học góp phần giúp điều chỉnh xă hội chính là chỗ đó. Ngược lại. Đương nhiên là lộn đường.

 

Xin trích vài đoạn trong Việt Nam Sử Lược:

 

“4. NGHỆ TÔNG THẤT CHÍNH. – Vua Nghệ-tông tuy giữ quyền chính-trị, nhưng việc ǵ cũng do ở Lê qúi Ly. Triều thần th́ chỉ có những mặt xu nịnh, người nào cũng chỉ lo lấy thân mà thôi, việc nước an-nguy thế nào không ai lo nghĩ đến. Những người tôn thất như Trần Nguyên Đán thấy quốc-chính ră-rời, xin về trí-sĩ. Một hôm Thượng-hoàng đến thăm bàn đến hậu sự, Nguyên Đán tâu rằng: “Xin bệ-hạ thờ nhà Minh như cha, yêu nước Chiêm-thành như con, th́ quốc gia sẽ không việc ǵ, mà lăo-thần chết cũng không hẩm!”. Ấy là chỉ bàn những chuyện làm tôi tớ mà thôi, chứ không có chí muốn cho nước ḿnh cường-thịnh. Nguyên Đán biết rằng Qúi Ly rồi tất cướp ngôi nhà Trần, liên kết làm thông gia, v́ thế cho nên sau ḍng dơi nhà Trần chết cả, duy chỉ có con-cái nhà Nguyên Đán được phú quư mà thôi.

Nghệ-tông Thượng-hoàng th́ cứ mờ-mịt không biết ai trung ai nịnh, vẫn tưởng là Lê quí Ly hết ḷng với nhà vua, bèn cho Lê qúi Ly gươm và cờ có chữ đề rằng ; “Văn vơ toàn tài, quân thần dũng đức”. Lê quí Ly làm thơ nôm dâng tạ.

5. LÊ QUƯ LY MƯU GIẾT ĐẾ HIỂN. - Bấy giờ Đế Hiển thấy Thượng-hoàng yêu dùng Quí Ly, mới bàn với các quan rằng nếu không trừ đi rồi sau tất thành ra vạ to. Quí Ly biết mưu ấy, đến kêu van với Thượng-hoàng rằng : cổ lai chỉ bỏ cháu nuôi con, chứ chưa thấy ai bỏ con nuôi cháu bao giờ. Thượng-hoàng nghe lời, xuống chiếu trách Đế Hiển c̣n tính trẻ con và lại có ư hại kẻ công-thần, làm nguy xă-tăc ; vậy phải giáng xuống làm Minh-đức-đại-vương, và lập Chiêu-định-vương là con Nghệ-tông lên nối ngôi.

Khi tờ chiếu ấy bố cáo ra ngoài, có mấy người tướng-quân đă toan đưa quân vào điện cứu Đế Hiển ra, nhưng vua viết hai chũ “giải giáp” và không cho được trái mệnh của Thượng-hoàng. Sau Đế Hiển bị thắt cổ chết, c̣n những tướng-sĩ đồng mưu giết Quí Ly đều bị hại cả”.

                       (Việt Nam Sử Lược, trang 174, 175, tái bản lần thứ sáu, Sài G̣n, 1960)

 

            “3. LÊ QUÍ LY CHUYÊN QUYỀN. – Từ khi giặc Chiêm đă yên, Lê Quí Ly càng ngày càng kiêu hănh. Bao nhiêu những người mà không ṭng phục ḿnh, th́ xui Thượng hoàng giết đi; hoàng tử, thân vương đều bị giết hại. Mà Thượng hoàng th́ cứ tin Quí Ly một cách lạ lùng. Sĩ phu có người dâng sớ tâu với Thượng hoàng rằng Quí Ly có ư muốn ḍm cơ nghiệp nhà Trần, th́ Thượng hoàng lại đưa sớ cho Quí Ly xem, cho nên những người trung thần không ai nói năng ǵ nữa.

          Uy quyền của Quí Ly một ngày một to, vây cánh một ngày một nhiều, Thượng hoàng sau tỉnh dần dần lại biết lấy làm sợ, nhưng đă chậm lắm rồi, thế không sao được nữa; mới bắt người vẽ cái tranh tứ-phụ cho Quí Ly.Trong tranh ấy vẽ ông Chu-công giúp vua Thành vương, ông Hoắc Quang giúp vua Chiêu-đế, ông Gia-cát giúp vua Hậu-chủ, ông Tô Hiến thành giúp vua Lư Cao-tông, rồi bảo Quí Ly rằng nhà ngươi giúp con trẫm cũng nên như thế. Một hômThượng hoàng gọi Quí Ly vào trong điện mà bảo rằng: “Nhà ngươi là thân tộc, cho nên bao nhiêu việc nước, trẫm đều uỷ thác cho cả, nay quốc thế suy-nhược, trẫm th́ già rồi; ngày sau con trẫm có nên giúp th́ giúp, không th́ nhà ngươi tự làm lấy”. Thượng hoàng bắt chước câu ấy của ông Lưu Bị nói với ông Khổng Minh ngày trước, tưởng để mua chuộc được ḷng Lê Quí Ly.

          Quí Ly cởi mũ, khấu đầu khóc-lóc mà thề rằng : “Nếu hạ thần không hết ḷng, hết sức giúp nhà vua, th́ trời tru, đất diệt. Vả ngày trước Linh-đức-vương (tức là Phế-đế) có ḷng làm hại, nếu không có uy-linh của Bệ-hạ, th́ nay đă ngậm cười dưới đất, c̣n đâu ngày nay nữa mà mài thân nghiền cốt để báo đền vạn nhất ! Vậy hạ thần đâu có ư ǵ khác, xin bệ-hạ tỏ ḷng ấy cho và đừng lo ǵ”.

          4. NGHỆ TÔNG MẤT.- Đến tháng chạp năm giáp-tuất (1394) th́ Thượng-hoàng mất. Trị v́ được 3 năm, làm Thái-Thượng-hoàng 27 năm, thọ 74 tuổi.

          Nghệ-tông là ông vua rất tầm-thường, chí-khí đă không có, trí-lự cũng kém hèn, để cho kẻ gian-thần lừa-đảo, giết hại cả con cháu họ hàng, xa bỏ những kẻ trung-thần nghĩa-sĩ; cứ yêu dùng một Quí Ly, cho được quyền thế, đến nỗi làm xiêu-đổ cơ-nghiệp nhà Trần.

          Dẫu rằng đến khi vận nước đă suy, không có điều này cũng có điều nọ, tựa hồ người đă già không phải bệnh nọ th́ cũng mắc bệnh kia, nhưng cứ sự thực mà xét, th́ cũng v́ vua Nghệ-tông cho nên cơ-nghiệp nhà Trần mới mất về tay Quí Ly; mà cũng v́ sự rối-loạn ấy, cho nên giặc nhà Minh mới có cớ mà sang cướp-phá nước Nam trong 20 năm trời.

 

          Một điều Trần Trọng Kim không viết, nhưng chắc ông cũng thừa biết là Trần Nghệ Tông đă thay Trần Thủ Độ trả món nợ cũ cho nhà Lư đấy thôi.

 Nhân - Quả mà.

 

          “Quí Ly bắt Thuận-tông nhường ngôi rồi, lập Thái-tử là Án lên làm vua. Thái-tử bấy giờ mới có 3 tuổi, tức là Thiếu-đế, niên hiệu là Kiến-tân.

          Lê Quí Ly làm phụ-chính tự xưng làm Khâm-đức hưng-liệt-đại-vương, rồi sai người giết Thuận-tông đi.

          Bấy giờ triều đ́nh có những người như là Thái-bảo Trần Nguyên Hăn, Thượng tướng-quân Trần khát Chân lập hội để mưu trừ Quí Ly, chẳng may sự lộ ra, bị giết đến 370 người.

          Lê Quí Ly lại xưng là Quốc-tổ-chương-hoàng, ở cung Nhân-thọ, ra vào dùng nghi-vệ của Thiên-tử. Đến tháng hai năm canh-th́n (1400) Quí Ly bỏ Thiếu-đế rồi tự xưng làm vua thay ngôi nhà Trần”.

                                                             (Như trên, trang 177- 181)

 

            Sau đó không lâu th́ lời thề “Nếu hạ-thần không hết ḷng, hết sức giúp nhà vua, th́ trời tru đất diệt” ứng nghiệm (mkứ nhấn mạnh).

 

Có hay không những điều như thế ở thời Trần mạt là điều cần bàn, cần xác minh.  C̣n việc khen hay chê Lê/Hồ Quư Ly lại thuộc về nhận thức, quan điểm, thái độ của mỗi cá nhân. Người cùng có tâm địa Lê/Hồ Quư Ly th́ khen. Người cho như thế là bất lương gian hùng, th́ chê. Thiết nghĩ khen hay chê đều thuộc về nhân tâm, về nhận thức mà cũng là quyền sơ đẳng của mỗi con người.

 

          Về Chính phủ Trần Trọng Kim

          Như phân bua từ đầu, Trần Trọng Kim bị/được chỉ định thành lập Chính phủ, tŕnh danh sách Nội các lên nhà vua Bảo Đại phê chuẩn vào ngày 17 tháng 4 năm 1945 và ra mắt Quốc dân hai ngày sau đó (19-4-1945).

          Như chúng ta đều biết vào thời điểm này chiến tranh thế giới lần thứ II đă bước vào giai đoạn kết. Hồng quân Liên Xô đang dũng mạnh tấn công phát xít Đức. Phe Đồng Minh mở mặt trận mới. Nhật liên tiếp chiến bại chịu nhiều tổn thất nặng nề. Pari đă được giải phóng. Charles de Gaulle lăm le giành lại thuộc địa. Các nước phương Đông đang t́m cách thoát khỏi ách thống trị thực dân. Nước ta trong khoảnh khắc đó giống như một con thuyền giữa sóng gió giông băo chưa rơ người chống chèo. Trong lúc nguy nan, ai dám nhảy ra nên được coi là tiên phong dũng cảm. Bởi nước là của chung. Mọi người yêu nước đều có quyền cứu nước theo suy nghĩ, hiểu biết, tấm ḷng và năng lực của ḿnh. Sự lựa chọn của số nhân sĩ trí thức tập hợp chung quanh Trần Trọng Kim diễn ra giữa bối cảnh Pháp sắp quay lại, Nhật sẽ ra đi. Từ t́nh thế nước sôi lửa bỏng lúc đó nên chọn ai? Pháp hay Nhật? T́m điểm tựa mà thực hiện mục tiêu giành độc lập dân tộc một cách ôn hoà không đổ máu giữa hai đối tượng này cũng là một bài toán theo yêu cầu t́nh thế. Phong trào Đông Du để đánh Pháp của Phan Sào Nam chưa xa, nhất là đối với người Nghệ. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh c̣n gần hơn mà tầng lớp nhân sĩ, trí thức lại sợ “Trí, phú, địa, hào đào tận gốc, trốc tận rễ” là chuyện đă xẩy ra. Xin đừng coi sự lựa chọn trong t́nh cảnh chẳng đặng đừng để nhờ vả mà t́m một lối thoát cho quốc gia dân tộc là cúi đầu làm tay sai. Đă đến lúc phải nói với nhau rằng không phải hễ khác ḿnh đều là kẻ thù. Trăm nẻo đường có thể đến cùng một đích. Xin hăy trọng nhau ở sự chung ḷng đó.

 

          Là một học giả sinh ra không để làm chính trị, không hề có tham vọng quyền lực, Trần Trọng Kim thực sự chưa hề chuẩn bị làm chính khách đứng ra thành lập Chính phủ. Nhân t́nh thế chủ quan, khách quan của đất nước nửa đầu năm 1945 và qua những lần tiếp xúc với một nhà ngoại giao Thái Lan, Trần Trọng Kim trăn trở, vở lẽ, nhận ra con đường thực thi phận sự công dân trước vận mệnh Tổ quốc. H́nh hài về một thể chế Quân chủ Lập hiến kiểu Thái Lan bắt đầu manh nha trong tấm ḷng nhà Sử học - tác giả của một tác phẩm lịch sử để đời.

 

          Tôi muốn nói điều này v́ Chính phủ Trần Trọng Kim thành lập đơn giản bao nhiêu th́ cáo chung cũng nhẹ nhàng, thanh thản bấy nhiêu. Dường như không có ai trong số những người được cơ cấu Nội các Trần Trọng Kim cay cú bực dọc phản ứng thù hận. Và, nếu họ là bù nh́n tay sai Nhật thực sự th́ ngay thời điểm đó và cả sau này nữa, nhiều lần ta cần viện đến họ, vẫy gọi họ làm ǵ!

 

           “Hăy nói rơ bạn anh cho tôi. Tôi sẽ biết anh là người thế nào”.

          Xin liệt kê ra đây danh sách Nội các Trần Trọng Kim. 

 

1.     Trần Trọng Kim, Giáo sư, Học giả, nhà Sử học : Thủ tướng

2.     Trần Văn Chương, Luật sư : Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao.

3.     Trần Đ́nh Nam, Y sĩ :  Bộ trưởng Nội vụ.

4.     Trịnh Đ́nh Thảo, Luật sư: Bộ trưởng Tư pháp.

5.     Hoàng Xuân Hăn, Thạc sĩ Toán : Bộ trưởng Giáo dục và Mỹ Nghệ.

6.     Vũ Văn Hiền, Luật sư : Bộ trưởng Tài chính.

7.     Phan Anh, Luật sư : Bộ trưởng Thanh niên.

8.     Lưu Văn Lang, Kỷ sư : Bộ trưởng Công chính.

9.     Vũ Ngọc Anh, Bác sĩ : Bộ trưởng Y tế.

10.             Hồ Tá Khanh, Bác sĩ : Bộ trưởng Kinh tế.

11.             Nguyễn Hữu Thi, cựu Y sĩ : Bộ trưởng Tiếp tế.

 

Ngoài 11 thành viên Nội các, Chính phủ Trần Trọng Kim c̣n bổ nhiệm mấy vị sau đây đảm nhận trọng trách ở các địa phương xung yếu:

Phan Kế Tọai : Khâm sai Bắc Bộ

Nguyễn Văn Sâm : Khâm sai Nam Bộ

Trần Văn Lai : Đốc lư Hà Nội

Đặng Văn Hướng : Tổng đốc Nghệ An

Kha Vạng Kân  : Đô trưởng Sài G̣n 

Trong số 16 người trên, phần nhiều về sau đă trở thành cán bộ cao cấp của Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.

Thiết nghĩ nếu họ là bù nh́n tay sai Nhật th́ sao được vậy. Chẳng lẽ cùng Nội các mà Thủ tướng là bù nh́n tay sai Nhật, c̣n các thành viên khác th́ không. 10 thành viên Nội các với 5 quan chức trọng trấn gắn bó chung quanh Trần Trọng Kim toàn là người có học vị, có uy tín. Nghĩa là đủ tŕnh độ nhận biết bản chất vị Thủ tướng của ḿnh. Họ thực ḷng cộng sự đă nói lên nhân cách và uy tín Trần Trọng Kim.

 

Điều không may cho Trần Trọng Kim là trước áp lực của t́nh thế với sự chỉ định của Quốc trưởng và tín nhiệm của đồng liêu Ông phải làm Thủ tướng. Giá như Hoàng Xuân Hăn hoặc Phan Anh, Trịnh Đ́nh Thảo hay Phan Kế Toại, thậm chí Trần Văn Lai, Kha Vạng Kân làm Thủ tướng th́ Trần Trọng Kim tránh được “búa ŕu của dư luận”. Và, nếu như Trần Trọng Kim thành lập Chính phủ bù nh́n thân Nhật sau ngày 19 tháng Tám năm 1945 th́ rơ ràng đúng như Giáo sư Vũ Ngọc Khánh viết :Ông đă chọn lầm đường để chịu búa ŕu của dư luận”. Nhưng tháng 4 trước tháng 8 những 4 tháng. Thời điểm đó, Nhật không thể liên minh với Pháp để cùng chia sẻ Đông Dương. Người Việt Nam không thể dựa vào Pháp để giành độc lập. Tạm thời bắt tay với Nhật để yên thân thành lập một Chính phủ hợp hiến t́m sự ủng hộ của công luận trong và ngoài nước, trước khi Pháp gây hấn là một toan tính khôn khéo của Trần Trọng Kim và Chính phủ Ông. Pháp lo sợ điều này và săn đuổi Trần Trọng Kim là lẽ đương nhiên. Chắng lẽ v́ Pháp nghi ngờ nên ta cũng nghi ngờ theo. Một điều không nói ra nhưng ai cũng biết là Pháp quay lại Việt Nam lần này với hai sứ mạng. Một là giành Đông Dương từ tay Nhật bại trận. Hai là ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa Cộng sản. Chính phủ Trần Trọng Kim là trở lực của hai sự mạng đó.

Tôi thích thú khi đọc được những ḍng sau đây :cho đến nay ta chưa phát hiện được tài liệu ǵ về vấn đề này (tay sai Nhật - mkứ). Do ông và cả Nhật cố t́nh giữ kín nên không ai biết”.  Không ai biết sao lại viết “ông và cả người Nhật cố t́nh giữ kín”! Th́ ra chê để ṿng vo mà thanh minh, mà tŕnh làng rằng mọi lời buộc tội Trần Trọng Kim làm tay sai Nhật đều là vũ đoán, đồn đại, không có cơ sở. Tất cả chỉ để vu vạ kiểu “cả vú lấp miệng em” đó thôi. Bởi, nếu cho rằng mọi sự bắt tay trong quan hệ bang giao là tay sai th́ tội cho những người trước và sau Trần Trọng Kim lắm lắm.

 

Có một chi tiết đáng lưu ư là Trần Trọng Kim và thành viên Nội các đang lựa chọn sắp xếp, khẩn thiết yêu cầu Nhật mở cửa các nhà tù của Pháp, ân xá toàn bộ chính trị phạm không điều kiện ngay lập tức trước khi thành lập Chính phủ. Nhật đă nhượng bộ. Nhờ vậy, Trương Văn Lĩnh cùng nhiều chiến sĩ ra khỏi nhà tù Hoả Ḷ và các nhà tù khác trên cả nước từ tháng 3 năm 1945, kịp thời tham gia Tổng khởi nghĩa.

 

Với tôi, Trần Trọng Kim qua Việt Nam Sử Lược là một người yêu nước thành tâm, một nhà Sử học chân chính, trung thực, một người cầm bút có nhân cách, một học giả xuất sắc đă cống hiến phần trí tuệ, chí ít cho các thế hệ nửa đầu thế kỷ XX và Chính phủ Trần Trọng Kim là sản phẩm của t́nh thế với hoài bảo bước đầu thực thi thể chế Quân chủ lập hiến đặt nền móng cho mô h́nh “Dân chủ Đại nghị” cổ điển về sau, của lớp nhân sĩ trí thức cũ biết lường trước họa binh đao nên tha thiết nhân nhượng, dung hoà.

Để cùng lớn lên xin đừng sợ sự thật.

 

                                                          Huế, 14 – 11 – 2009

                                                               Mai Khắc Ứng

 

ghi chú: bài nhận từ tác giả