TranhKhanhTruong1.jpg (28513 bytes)

Tranh
Khánh
Trường

  

Tác Giả Việt Nam

 • Thực hiện theo các nguồn tài liệu:
  • Từ các tác giả
  • Bạn văn khắp nơi
  • Các tạp chí: Văn Học, Hợp Lưu, Sóng Văn, Văn, ...
  • Một số tuần báo
  • Một số tạp chí, web site từ quốc nội
 • Các tác phẩm:
  • Văn Học Miền Nam (tổng quan) của Võ Phiến
  • Thơ Văn VNHN (Thái Tú Hạp)
  • 20 năm VHVNHN (Khánh Trường, Cao Xuân Huy, Trương Ðình Luân)
  • 20 Người Viết Canada (Việt Thường)
  • Các Tuyển Tập Nghệ Sĩ của Trường Kỳ
 • Tác Giả Việt Nam còn tiếp tục giới thiệu những tác giả khác, tùy theo tài liệu được cung cắp theo thời gian nhận được.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các tác giả hiện diện trong danh sách này, vì Văn Học Nghệ Thuật, dã dành cho mọi dễ dàng trong công việc thực hiện, chỉ dẫn sửa đổi và bỏ qua mọi thiếu sót.
Kính,

Luân Hoán và Song Vinh