tìm về với kỷ niệm riêng,nghĩa là chuẩn bị qui tiên một mình
nhờ hoa giữ lại nụ tình, trong hương thấp thoáng bóng hình nhân sinh

LuânHoán