Luân Hoán
Thi Phẩm đã xuất bản
2001

Trôi Sông
(in lại,  Canada 2001)

 

Rượu Hồng Ðã Rót
(in lại, Canada 2001)