Luân Hoán
Thi Phẩm đã xuất bản
2003

Sông Núi Cùng Người
Thơm Ngát Thơ
(Thơ, Canada xuất bản 2003)

tham lam tôi nhốt đầy trong ngực
sông núi cùng người thơm ngát thơ