Luân Hoán
Tác Phẩm đã xuất bản
2007

Dựa Hơi Bè Bạn 2 (hồi ký rời)

 

Ổ Tình Lận Lưng (tập họp thơ LH)