Tin Sách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Gót Thơ cuốn thứ nhất của Khánh Quân

đă được nhà xuất bản Nhân Ảnh tại San José USA

ấn hành vào thượng tuần tháng 9-2010.

 

Các nhà thơ xuất hiện trong sách,

các văn hữu

cùng bạn đọc,

muốn biết thêm tin về cuốn sách,

mời liên lạc thẳng với nhà xuất bản Nhân Ảnh

do Hân phụ trách.

mọi liên lạc qua

email:

han.le3359@gmail.com

điện thoại:

(408) 833-6443