Thie^'u Nu~ tranh Kha'nh Tru+o+`ng

tranh Thiếu Nữ của Khánh Trường